01. Winacties worden uitgeschreven door @AutoGasBE. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

02. Deelname aan acties is gratis tenzij expliciet anders vermeld. Deelname vindt plaats wanneer een beschreven activiteit is uitgevoerd, een e-mail is gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier is ingevuld. Vanaf dat moment wordt kans gemaakt om te winnen.

03. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

04. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

05. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

06. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

07. De trekking van de winnaar geschiedt op de in de actie beschreven wijze.

08. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het telefoonnummer, e-mailadres of social media account waarmee aan de actie is deelgenomen.

09. @AutoGasBE kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 

10. @AutoGasBE behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door @AutoGasBE voor de winactie. In geval bij een winactie een optionele inschrijving in een nieuwsbrief aanwezig is dan kan direct of op later tijdstip worden aangeven dat deze e-mails niet meer gewenst zijn.

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door @AutoGasBE.

15. @AutoGasBE spant zich in om met haar acties in overeenstemming te handelen met de gedragscodes van de platformen waarop de actie plaats vindt en met inachtname van de wet der consumentenbescherming.

16. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met @AutoGasBE middels contact@autogas.be. Na ontvangst volgt altijd een reactie.

Is je LPG vraag nog niet beantwoordt?

Stuur ons je informatie en wij zoeken de goedkoopste oplossing voor je!

Hoofdkantoor AutoGas.BE

Locatie:

Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel

E-mail:

Telefoon:

+32 2 581 09 32