Privacy Statement

Ons Privacy Statement
zodat je beter kunt beslissen hoe je met onze website om wilt gaan.

1. Algemene informatie
In het kader van de Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Febupro. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de hoogste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notice vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:
Naam: Tom Feys
Functie: Bestuurder Commissie Autogas
Adres: Léon Lepagestraat 4, 1000, Brussel
E-mail: [email protected]

2. Verwerking van persoonsgegevens
Het is mogelijk dat we persoonsgegevens van u verwerken. Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Febupro.
Wij beperken ons tot de noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden.
Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening.
Febupro en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de hoogste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
In het kader van de relatie tussen u en Febupro, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt, afhankelijk van het doel en de overeenkomst:
Persoonlijke identificatiegegevens: bv. Naam, Voornaam, Adres, Geslacht, Rijksregisternummer, Identiteitskaart, Verblijfskaart, Afbeeldingen, uittreksel strafregister
Financiële identificatiegegevens: bv. Rekeningnummers, BTW-nummer, Solvabiliteitsgegevens, Borgstelling
Elektronische identificatiegegevens: bv. E-mailadres, GSMnummer, Telefoon, Fax
Beroepsmatige identificatiegegevens: bv. Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie, getuigschriften en diploma’s ( vb. vakbekwaamheid, ADR,…)
Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Febupro (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.2. Doel van de verwerking
In het kader van de relatie tussen u en Febupro, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Klantenadministratie/klantenbeheer
Leden administratie/ledenbeheer
Boekhoudkundige verwerkingen
Beheer van geschillen
Uitvoering van overeenkomsten (vb. commerciële offertes, dossier aanvraag vergunning, BTW-recuperatie, abonnementen, TIR, boetedossiers, opleidingen en evenementen, adviesverlening,…)
Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie (vb. lidmaatschap) heeft met Febetra (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken we uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.3. Duur van de verwerking
Febupro bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

3. Doorgifte van uw gegevens aan derden
In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:
Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Febupro (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);
Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

4. Rechten van de betrokkene
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:
Recht op inzage en kopie van de gegevens
Recht op het corrigeren van die gegevens
Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
Recht op beperking van de verwerking
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met ons via bovengenoemde contactinformatie.

5. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking
Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokkene of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
Naam: Tom Feys
Functie: Bestuurder Commissie Autogas
Adres: Léon Lepagestraat 4, 1000, Brussel
E-mail: [email protected]

6. Klachten
Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking of met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Slotbepaling
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.
Febupro
Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel
[email protected]